REGULAMIN

Regulamin

Strona 1 z 5
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych prowadzi sprzedaż detaliczną kursów za
pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Firma szkoleniowa jest wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym:
2.18/00106/2018 oraz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną pod numerem RSPO:
270751 (https://rspo.men.gov.pl/rspo/270751).
2. Właścicielem jest: PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych z siedzibą
w Lubaczowie, ul. płk. Stanisława Dąbka 2B, NIP: 793-158-07-76, tel. 511 035 215, adres e-mail:
ekursyonlinepl@gmail.com.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Zamówienie kursu poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie, jak również za pośrednictwem
poczty elektronicznej jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
§2
ZOBOWIĄZANIA PLACÓWKI
1. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „PSYCHODIA” zobowiązuje się do:
 Udostępnienia zakupionego kursu na platformie szkoleniowej (po zaksięgowaniu na koncie
operatora PayPal, DotPay, Paybylink), w przypadku przelewu tradycyjnego po zaksięgowaniu
środków na koncie PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych.
 Udostępnienia uczestnikowi nieograniczonego dostępu do szkolenia na swojej poczcie
elektronicznej.
 W przypadku pozytywnego zaliczenia szkolenia uczestnik szkolenia otrzymuje w formie PDF
bezpłatny dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę.
 Opcjonalnie w ramach zapotrzebowania kursant może wybrać następującą dokumentacje
(dodatkowo płatne):
Strona 2 z 5
o Certyfikat zwykły drukowany (15.00 zł),
o Tłumaczenie certyfikatu drukowanego (40.00 zł),
o Dyplom wg wzoru MEN drukowany (20.00 zł),
o Dyplom wg wzoru MEN on-line (10.00 zł),
o Suplement drukowany (10.00 zł),
o Suplement on-line (10.00 zł),
o Koszt wysyłki na terenie Polski (10.00 zł), poza Polskę (30.00 zł),
o Opcja laminatu (3.00 zł) za dokument.
 Wysyłki dokumentów ukończenia kursu do 21 dni roboczych od momentu ukończenia kursu na
adres podany w formularzu zamówienia. W przypadku zakupu kursów w pakiecie dokumenty
wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów z pakietu. Dokumenty
wysyłane są listem rejestrowanym poleconym priorytetowy w zabezpieczonym pudełku.
PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego.
 Wsparcia e-mailowego oraz na czacie Kursanta w czasie trwania kursu.
 Poszanowania godności osobistej Kursanta.
2. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „PSYCHODIA” ma prawo do:
 Czasowego wstrzymania udostępniania zamówionych kursów oraz wysyłki dokumentów po
ukończonych kursach w czasie przerwy urlopowej. Informacja o przerwie będzie każdorazowo
pojawiała się na stronie internetowej z kilkudniowym wyprzedzeniem.
§3
PPRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA
1. Kursant ma prawo do:
 Zapoznania się z treścią programu nauczania.
 Zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych
dla Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „PSYCHODIA” spraw –
bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy.
 Wykonywania polecenia osoby prowadzącej związanego z realizacją treści programowych.
 Poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci
testu/egzaminu/pracy kontrolnej.
 Szanowania godności osobistąej osoby prowadzącej.
 Jawnej oceny swojej pracy.
 Odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia bez podania przyczyny.
Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą
Strona 3 z 5
elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,
po otrzymaniu dostępu do materiałów Uczestnik szkolenia traci prawo do odstąpienia od
umowy.
2. Kursant ma obowiązek:
 Zapoznania się z treścią programu nauczania.
 Uregulowania należności za udział w procesie certyfikacji (wybór dodatkowej dokumentacji).
 Sumiennego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach on-line.
 Poszanowania godności osobistej prowadzącego szkolenia certyfikującego.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i procesu certyfikacji jest złożenie zamówienia, poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty za uczestnictwo.
 Płatność następuje przed otrzymaniem dostępu do materiałów szkoleniowych zgodnie
z aktualną ceną dostępną na stronie z produktem.
 Płatność za kurs następuje na konto bankowe:
PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych Diana Puchalska
ul. płk. Stanisława Dąbka 2B
37-600 Lubaczów
tytuł przelewu: opłata za szkolenie (nazwa szkolenia)
kwota przelewu: wg wybranego szkolenia i opcji zaświadczenia
ING Bank Śląski 75 1050 1722 1000 0091 2662 8198
lub poprzez system płatności online PayPal, DotPay, Paybylink.
 PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych nie zbiera i nie przetwarza danych
dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do serwisu
i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji dokonywanej
za pośrednictwem PayPal, DotPay, Paybylink.
 Dokonując wpłaty na konto należy podać „imię i nazwisko, nazwę szkolenia” lub numer
zamówienia
 Opłata uwzględnia: dostęp do materiałów szkoleniowych pdf wysyłanych na pocztę
elektroniczną, konsultacje na czacie z trenerami, egzamin końcowy, certyfikat w języku polskim
w formie pdf – wersja elektroniczna.
 Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest odpowiedź na dwa pytania opisowe.
 Nie ma wyznaczonego maksymalnego termin ukończenia szkolenia.
Strona 4 z 5
 Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem
faktycznym danych w nim zawartych.
 Warunkiem wysłania zaświadczenia jest opłacenie kursu oraz kosztów wydrukowania
i przesłania zaświadczenia, zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz zaliczenie
egzaminu w formie on-line.
§5
ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację
Klienta i odbiorcy. Firma potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Firma ma
prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty
w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności
podanych danych bądź sposobu zapłaty.
2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia
umowy sprzedaży dochodzi z chwilą Zamówienia przez Klienta poprzez wysłanie formularza
zgłoszeniowego i podanie danych.
3. Klient ma prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zgłoszenia,
musi to zrobić pisemnie i wysłać na adres firmy.
§6
WYSYŁKA DOKUMENTÓW
1. Zaświadczenie w formie drukowanej jest dodatkowo płatne. Jest to wybór opcjonalny, który kursant
dokonuje przed przystąpieniem do szkolenia.
2. Każdy kursant otrzymuje certyfikat w formie elektronicznej za który nie jest pobierana opłata –
certyfikat zwykły online 0 zł. Inne formy w wersji elektronicznej (dyplom wg wzoru MEN,
suplement do dyplomu są dodatkowo płatne).
3. Zamówione zaświadczenia są wysyłane za pomocą Poczty Polskiej listem rejestrowanym poleconym
priorytetowym w zabezpieczonym pudełku.
§7
OCHRONA PRYWATNOŚCI I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu realizacji zamówienia.
Strona 5 z 5
2. Podane dane osobowe podlegają ochronie w rozumieniu przepisów RODO, my jako placówka
oświatowa przetwarzamy je na podstawie par. 16 i par. 22 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dane te są przetwarzane
wyłącznie w celu wystawienia dokumentów ukończenia kursu, a po ich wystawieniu i wysłaniu
niezwłocznie usuwane z serwera pocztowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
oraz materiałów szkoleniowych Firmy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Firmy.
§8
REKLAMACJE
1. Uczestnik szkolenia i certyfikacji ma prawo złożenia reklamacji wynikających
z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług oraz niedotrzymania terminów umowy przez
PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych. Reklamacji nie podlega subiektywne
odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Uczestnika co do formy, merytorycznej zawartości
i przydatności szkolenia materiałów szkoleniowych.
2. Zgłoszenie reklamacji prosimy przesłać na: ekursyonlinepl@gmail.com w formie pisemnej
z podaniem danych Uczestnika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy szkolenia i opisu
niezgodności w terminie 14 dni od daty w której usługa została wykonana lub miała być wykonana.
3. Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy.
§9
WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2020 roku.
2. Firma zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich
publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Klient wysyłając zamówienie akceptuje Regulamin